Prostovoljno gasilsko društvo Stara Loka je bilo ustanovljeno leta 1900. Vodja te humane akcije je bil posestnik Franc Dolenc, ki je bil na občnem zboru tega leta izvoljen tudi za načelnika društva. Blagajniško in tajniško delo je prevzel Karl vitez Strahl, pravnik (lastnik starološkega gradu), za podnačelnika pa je bil izvoljen Janez Svoljšak (Francon).

V letu 2021 gasilsko enoto sestavlja 35 operativnih gasilcev, v društvo pa je včlanjenih preko 210 članov. Društvo sestavlja več sekcij, od mladine do veteranov, brez katerih ne bi dosegli tako visokega nivoja znanja in strokovnosti, kot ga te dni lahko pokažemo.

Zgodovina Društva do leta 2000

Prostovoljno gasilsko društvo Stara Loka ima za seboj prehojeno dolgo pot, po kateri je uspešno krmarilo in se razvijalo vse od davnega leta 1900 naprej. Če omenimo, da ima gasilstvo na Slovenskem več kot 140. letno tradicijo, potem lahko mirno rečemo, da spada društvo v Stari Loki med najstarejša gasilska društva pri nas. V takratnih časih in še pred tem se je pogosto dogajalo, da so požari zajeli in uničili več hiš skupaj, celo vasi in mest. Zato so se ob koncu prejšnjega stoletja začela ustanavljati gasilska društva z namenom organiziranega boja proti požarom in drugim nesrečam.

Tako je bilo 17. junija leta 1900 ustanovljeno tudi Prostovoljno gasilsko društvo Stara Loka. Ime je dobilo po kraju Stara Loka, pri čemer je ohranilo svoj sedež in gasilski dom na lokaciji, kjer stoji še danes. Pobudnika za ustanovitev sta bila starološki posestnik Franc Dolenc in lastnik starološkega gradu Karel vitez Strahl. Vseh ustanovnih članov je bilo skupaj 26. Na ustanovnem občnem zboru so bila sprejeta pravila, ki so določala temeljno podlago za ustanovitev, delovanje in ureditev društva ter pravice in dolžnosti njegovih članov. Svečana otvoritev novega gasilskega doma je bila v mesecu avgustu istega leta. Gasilski dom je bil pritličen in zgrajen iz opeke, z izjemo lesenega stolpa za sušenje cevi.

Po ustanovitvi društva so se gasilci pričeli izobraževati in usposabljati, pri čemer so za delo potrebovali osnovno gasilsko opremo. Tako so med prvimi kupili ročno brizgalno črpalko, konjsko vprego, voz, lestve in nekaj cevi.

Članstvo v društvu se je iz leta v leto povečevalo. Močan upad je doživelo le med obema svetovnima vojnama, ko so bili številni člani društva kot vojni obvezniki vpoklicani v vojsko. Šest gasilcev je takrat izgubilo življenje, njihova imena pa so zapisana na spominski plošči na gasilskem domu.

Po vojni je dejavnost v društvu ponovno zaživela in društvo se je razvijalo naprej. Člani so se redno usposabljali in izobraževali, društvo pa se je tehnično izpopolnjevalo s sodobnejšo opremo. Skozi leta je zamenjalo več brizgalnih črpalk, ki so v takratnem času predstavljale nepogrešljiv del vsake gasilske enote. V letu 1971 se je društvo opremilo s prvim gasilskim vozilom, kombijem IMV 1600. To je bila za društvo pomembna pridobitev, saj je z njim nadomestilo orodni gasilski voz, ki je služil za prevoz opreme na požarišče.

V tem obdobju se je veliko naredilo na rekonstrukciji gasilskega doma. V letih 1954 in 1955 je bila končana obnova in nadgradnja le tega. Nadgrajen je bil za eno etažo, s čimer se je pridobilo dodatne prostore. Namesto lesenega je bil zgrajen tudi zidan stolp za sušenje cevi. Istega leta je bil do gasilskega doma napeljan še vodovod iz Stare Loke.

Velik poudarek je društvo vseskozi dajalo izobraževanju in usposabljanju članstva. Člani so se v vseh kategorijah udeleževali raznih tekmovanj, na katerih so dosegali številne dobre rezultate, ki so bili plod dolgoletnega in vztrajnega urjenja. Še posebej veliko energije in truda se je vlagalo v delo z mladimi, kar se je kasneje obrestovalo z vrhunskimi rezultati. Približno desetletje od leta 1973 dalje, ko je bilo prvič organizirano tekmovanje za memorial Janeza Dolinarja, člana Prostovoljnega gasilskega društva Stara Loka, je bilo za mlade člane najuspešnejše, saj so bili ti na vseh tekmovanjih med najboljšimi.

V letu 1987 je društvo v uporabo prevzelo novo orodno gasilsko vozilo TAM 80, ki je gasilski operativi služilo nadaljnjih 13 let do 100. letnice društva. Tri leta kasneje je društvo od Gasilske zveze Škofja Loka odkupilo gasilsko vozilo s cisterno TAM 130. Nova pridobitev se je kmalu obrestovala, saj so gasilci že v istem tednu z njim intervenirali pri nočnem gašenju velikega požara na Dolenčevem kozolcu.

Ob 90. letnici je društvo organiziralo taktično vajo reševanja v Centru slepih in slabovidnih v Stari Loki, na kateri so bili predstavljeni postopki reševanja in pomoči slepim in slabovidnim občanom. V istem letu so gasilci sodelovali in pomagali na obsežnih novembrskih poplavah, kjer je bilo opravljenega ogromno ur prostovoljnega dela. Takrat je bilo v društvo prvič včlanjenih preko 100 članov.

V naslednjih desetih letih se je veliko dogajalo na področju preventive, gašenja in reševanja ter usposabljanja in izobraževanja članov.

Tudi mladi gasilci so bili pri svojih dejavnostih zelo aktivni. Udeleževali so se gasilskih tekmovanj v organizaciji Gasilske zveze Škofja Loka, tekmovanj iz orientacije in gasilskega kviza. Ustanovljeno je bilo društvo Mladi gasilec, ki je tedensko potekalo na Osnovni šoli Ivana Groharja. Vsako leto pa se je mladina udeleževala tudi poletnega taborjenja v Fučkovcih ob reki Kolpi.

Skozi stoletje se je društvo ohranjalo in razvijalo preko številnih gasilskih generacij, pri čemer je vsaka pustila svoj pečat v njegovi bogati zgodovini. Glavno vodilo vsem je bilo humano in nesebično delo ter pomoč bližnjemu v stiski. In prav ta miselnost ljudi je društvo ohranjala na trdnih temeljih na prehojeni poti skozi prvo stoletje delovanja.

Od leta 2000 do 2010

V letu 2000 je bil večji del aktivnosti usmerjen v praznovanje 100. obletnice delovanja društva. Med pomembnejšimi dogodki je bila v avgustu na Osnovni šoli Ivana Groharja izpeljana slavnostna seja s kulturnim programom, na kateri je bila predstavljena celotna zgodovina društva v stotih letih delovanja. Ob tej priložnosti je društvo izdalo bilten »100 let Prostovoljnega gasilskega društva Stara Loka«. Naslednji dan se je na območju Groharjevega naselja in Partizanske ceste odvila občinska gasilska vaja. Na njej je bilo predstavljeno gašenje in reševanje iz večnadstropnih stanovanj, posredovanje v primeru prometne nesreče in gašenje zahtevnega požara v naravi s pomočjo helikopterja. Po vaji je sledila gasilska parada, nato pa slavnostni prevzem novega gasilskega praporja in novega gasilskega vozila Mercedes Benz Sprinter. Prevzem je potekal na travniku za trgovskim centrom v Podlubniku, kjer se je kasneje slavnostno razpoloženje nadaljevalo z gasilsko veselico.

S praznovanjem se je zaključilo dolgoletno uspešno delo društva na področju opravljanja gasilske službe, hkrati pa ga je postavilo pred nove izzive nadaljevanja in utrjevanja uspešnega dela tudi v bodoče. Tako se je društvo spoprijelo s številnimi aktivnostmi na različnih področjih delovanja.

Osnovna dejavnost društva je in bo predstavljala zagotavljanje požarne varnosti in posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. V ta namen je društvo v letu 2003 z občino Škofja Loka podpisalo pogodbo o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Poleg tega se je društvo zavezalo tudi nalogam odkrivanja in reševanja zasutih oseb izpod ruševin in plazov. S tem so člani enote vodnikov reševalnih psov pričeli delovati pod okriljem Prostovoljnega gasilskega društva Stara Loka, s čimer so postali tudi člani društva.

V okviru zagotavljanja uspešnega in kvalitetnega posredovanja ob intervencijah so se člani redno usposabljali in izobraževali. Tedensko so se srečevali v gasilskem domu, kjer so vadili, trenirali in se izpopolnjevali v različnih gasilskih veščinah. Poleg usposabljanja so se gasilci redno udeleževali izobraževanj v organizaciji različnih gasilskih inštitucij, s čimer so pridobivali ustrezna strokovna znanja, ki so potrebna za uspešno opravljanje gasilske službe.

V zadnjih nekaj letih so gasilci med seboj izbirali najbolj aktivnega operativca za preteklo leto, katerega so na rednem občnem zboru društva proglasili za »Naj gasilca leta« in mu ob tem podelili praktično nagrado. Ta podelitev naziva se je izkazala kot dodatna motivacija vsem operativnim gasilcem pri opravljanju operativnega dela, in se bo obdržala tudi v prihodnje.

Gasilci so se vsako leto več desetkrat odzvali klicu na pomoč, pri čemer je bilo iz leta v leto opaziti porast tehničnih intervencij. Izmed večjih intervencij velja omeniti dva dogodka katastrofalnih razsežnosti, ki sta zagotovo zaznamovala to desetletje. Prvi je bil gozdni požar na Krasu v poletnih mesecih leta 2006, ki zaradi obsežnosti požara in težavne dostopnosti do požarišča velja za enega najzahtevnejših požarov pri nas. Drugi dogodek, na katerem nam narava ni prizanesla, so bile obsežne poplave v Železnikih in okoliških krajih v letu 2007, kjer je voda za seboj pustila pravo razdejanje. Na obeh intervencijah je več dni skupaj sodelovalo veliko članov iz Stare Loke, kjer so nesebično pomagali pri gašenju in odpravljanju posledic vodne ujme.

Intervencije pa niso bile edine, na katerih so člani društva potrebovali svoje znanje in strokovno usposobljenost. Redno so se preizkušali na številnih tekmovanjih, in na nekaterih dosegali vrhunske rezultate. Poleg tradicionalnih tekmovanj Gasilske zveze Škofja Loka so se v zadnjih letih pričela odvijati tudi bolj zahtevna tekmovanja v gasilski disciplini, imenovana »Fire Combat«. Redno so se jih udeleževali tudi naši operativni člani in pri tem dosegali dobre rezultate. Aktivno udeležbo je imelo društvo tudi na triatlonu enot sil zaščite, reševanja in pomoči, kjer je član gasilskega društva iz Stare Loke premagal vso konkurenco in zmagal.

Domači gasilci so vseskozi aktivno delovali na preventivnem področju, kjer so vsako leto v oktobru, mesecu požarne varnosti, občanom, osnovnim šolam in vrtcem v okolici predstavili gasilsko opremo in društveno dejavnost, ter jih poučili o pravilnem rokovanju z ročnimi gasilnimi aparati in pravilnem postopanju ob pojavu požara.

Vsako leto se je veliko pozornosti namenjalo delu z mladimi. Njihovi mentorji so tedensko pripravljali razne dejavnosti, povezane z gasilstvom, pri katerih je mladina spoznavala osnovne gasilske veščine in se pri tem tudi usposabljala.

Osnovno gasilsko dejavnost v društvu je dopolnjevala tradicionalna izvedba gasilske veselice, ki predstavlja enega izmed glavnih virov financiranja društva. V sklopu veselice so bile v zadnjih letih organizirane tudi oslovske dirke, na katerih so se tekmovalci med seboj pomerjali v zanimivih gasilskih disciplinah.

Ob koncu vsakega leta so člani društva v vsa gospodinjstva na območju Krajevne skupnosti Stara Loka – Podlubnik razdelili letne gasilske koledarje in obenem občanom zaželeli veliko dobrega v prihajajočem letu.

Člani društva niso pozabljali tudi na družabne aktivnosti, saj so za dobro sodelovanje in zaupanje med člani potrebne dobre prijateljske vezi. V poletnem času so redno izpeljali tradicionalni piknik za Soro, mladi so se udeleževali tudi vsakoletnega poletnega tabora. V jesenskem času se je za aktivne člane društva organiziral enodnevni izlet v različne slovenske kraje.

V okviru družabnega področja je bila v letu 2006 podpisana listina o medsebojnem sodelovanju med prostovoljnimi gasilskimi društvi iz Stare Loke, Rogašovcev in Žide na Madžarskem. Njihovo večletno vsestransko prijateljstvo, druženje in sodelovanje je namreč pripeljalo do odločitve, da se medsebojno povežejo tudi na slavnostni način.

V zadnjih desetih letih je bilo mnogo dela postorjenega na področju vzdrževanja gasilskega doma z okolico. Med večjimi opravili so bila izdelava izolacijske plošče na podstrešju, adaptacija garažnih prostorov z menjavo garažnih vrat, obnova celotnega dvorišča z ureditvijo odtočnega jaška za odvajanje meteornih voda, kompletna prenova prostora za druženje, izdelava arhivske sobe na podstrešju, preureditev komandne sobe in hišniškega stanovanja. Izveden je bil tudi projekt priključitve gasilskega doma na javno kanalizacijsko omrežje, medtem ko je bila do tedaj uporabljena lastna greznica ustrezno sanirana in zasuta.

Poleg vzdrževanja gasilskega doma se je veliko truda vložilo v vzdrževanje gasilskih vozil in opreme. Zaradi plana nabave novega gasilskega vozila s cisterno se je v letu 2009 v celoti zamenjal vozni park. Obe stari vozili sta bili prodani drugima prostovoljnima gasilskima društvoma. Orodno gasilsko vozilo Mercedes Benz Sprinter je bilo prodano društvu Št. Jurij pri Grosupljem, gasilsko vozilo s cisterno TAM 150 pa gasilcem v Prečec iz sosednje Hrvaške. Od takrat dalje se je med člani obeh društev razvilo pravo prijateljstvo, ki so ga potrdili s podpisom listine o pobratenju na slavnostni seji društva, julija 2010.

Od leta 2010 naprej

V letu 2010 so se odvili številni dogodki v okviru 110 letnice društva. Praznovanje se je pričelo s slavnostnim občnim zborom v Osnovni šoli Ivana Groharja.

Za operativne člane društva je bil spomladanski čas izjemno težko pričakovan. Potem, ko je društvo v mesecu februarju v uporabo pridobilo vozilo VW Caravelle, dokončno predelano v moštveno gasilsko vozilo GVM in registrirano s strani Gasilske zveze Škofja Loka, je v začetku aprila od družbe Mettis International z zadovoljstvom prevzelo tudi težko pričakovano novo gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25, narejeno na podvozju MAN TGM 13.280. To je bila velika pridobitev za društvo, občane in ne nazadnje za celotno občino.

V aprilu so v okviru projekta Evropa za državljane na obisk v Škofjo Loko prišli gostje iz Francije, ki so si poleg ogleda Stare Loke zaželeli srečanja z domačimi gasilci. Člani društva so jim v gasilskem domu pripravili topel sprejem. Na kratko so jim predstavili delovanje društva skozi zgodovino, nato pa je sledilo krajše druženje.

Meseci maj, junij in julij so bili izredno aktivni meseci, kjer so se zvrstili glavni dogodki ob praznovanju obletnice. Operativna enota je ogromno truda in energije vložila v pripravo in izvedbo občinske vaje reševanja in gašenja v visokih stavbah ter 20. gasilskega rally-ja Gasilske zveze Škofja Loka.

Vaja je bila izvedena konec maja na stolpnici v Podlubniku. Na njej so sodelovale gasilske enote iz vseh prostovoljnih gasilskih društev občinskega gasilskega poveljstva Škofja Loka, enoti Gasilsko reševalne službe Kranj in Prostovoljnega gasilskega društva Kokrica, enota Nujne medicinske pomoči Škofja Loka in enota Policijske postaje Škofja Loka. Vaja je bila zasnovana zelo realno in bila kljub slabemu vremenu izpeljana kvalitetno.

Gasilski rally je bil izpeljan sredi junija in je potekal na območju Škofje Loke. Gasilske enote so se preizkusile iz praktičnih gasilskih aktivnosti, ki so zahtevale precej spretnosti in gasilskega znanja.

V začetku julija je sledila osrednja slovesnost s slavnostno sejo v prostorih osnovne šole Ivana Groharja. Med prireditvijo je bila predstavljena celotna zgodovina društva, ki je ob tej priložnosti izdalo bilten s predstavitvijo društva skozi zgodovino. Za pester kulturni program so poskrbeli harmonikašica in plesalci folklornih skupin iz Škofje Loke in Hrvaške. V okviru slovesnosti je bila podpisana listina o pobratenju z gasilskim društvom Prečec iz Hrvaške.

Prireditve so se naslednji dan nadaljevale s tekmovanjem v gasilski disciplini »Fire Combat«, ki je premierno potekalo v Škofji Loki. Sledile so tradicionalne oslovske dirke, zatem slavnostni prevzem novih gasilskih vozil, za zaključek pa še velika gasilska veselica.

V jesenskem času sta bili v okviru programa izvedeni še vaji evakuacije na osnovnih šolah Jela Janežiča in Ivana Groharja, kjer je bilo prikazano še gašenja kuhinjskega požara, gašenja gorečega človeka, nevarnosti ob gorenju pločevink pod pritiskom in predstavitev gasilske opreme in vozil udeleženih gasilskih društev. S tem dogodkom je bil program dela ob 110 letnici društva tudi uspešno zaključen.

V istem letu smo posodobili tudi osebno zaščitno opremo operativcev z nabavo 17 zaščitnih oblek znamke Deva. Poleg tega smo gasilce oblekli z negorljivimi oblekami in podkapami, kar je predpogoj za uspešnejše delo na intervenciji.
Občini smo pomagali pri dokončanju požarnih načrtov za osnovne in srednjo šolo, kjer smo označili intervencijske poti in površine, za center slepih slabovidnih in starejših pa je bil izdelan poseben Operativni načrt ukrepanja.

Leta 2011 smo imeli željo povečati gasilski dom, predvsem s pridobitvijo nove garaže, vendar smo že takoj pri začetku prenove ugotovili v kako slabem stanju je gasilski dom. Na strokovni ogled smo povabili statika, ki je za celoten objekt podal negativno mnenje. S tem je potrdil tudi naše ugotovitve in tako smo začeli razmišljati o možnosti pridobitve nove lokacije in s tem novega gasilskega doma.

Semtembra 2012 smo se s pobratenimi gasilci iz Prečca odpravili na dvodnevni izlet na Kornate. Udeležili smo se spominskega obeležja, kjer je leta 2006 pri gašenju požara umrlo 12 domačih gasilcev. V novembru je društvo z občino Škofja Loka sklenilo pogodbo o opravljanju nalog s področja prve pomoči ob večjih nesrečah. Člani so se za ta namen izobrazili za bolničarje v organizaciji UKC Ljubljana. S skupaj s Civilno zaščito Škofja Loka smo opremili 6 zabojev z opremo in prikolico, ki zadošča za popolno oskrbo 20 poškodovanih oseb. Oprema je bila kmalu uporabljena na balonarski nesreči na Barju.

V začetku leta 2014 nas je doletela naravna nesreča. Na terenu so operativci dober teden odstranjevali posledice žledu. V juniju so obsežne poplave doletele sosednjo Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Štiričlanska ekipa iz naše enote, se je skupaj s kolegi ostalih enot v občini Škofja Loka, odpravila na pomoč pri odstranjevanju posledic poplav v Bijelino, Bosno in Hercegovino, kjer so v štirih dneh opravljali predvsem naloge črpanja vode in objektov, pomoč pri sanaciji in dezinfekciji. Pod mentorstvom Aleša Strojana smo usposobili skupino gasilcev za varno posredovanje na strehah. V jeseni smo organizirali 24. Gasilski rally, kjer je sodelovalo 18 enot GZ Škofja Loka, pridružili pa so se nam tudi gasilci DVD Prečec. Delovne točke so bile zasnovane kot realne situacije s katerimi se srečujejo gasilci.

Poglobili smo garažo za prihod nove AC, postavili nadstrešek za GVM in tlakovali parkirišče pred domom. Pri vhodu v gasilski dom smo za nujne primere namestili alarmni sistem za aktiviranje enote v primeru uporabe AED.
Le nekaj dni pred novembrom pa se je narava znova znesla nad Slovenijo. Zaradi obilnih padavin je na našem koncu poljanska Sora povzročila obilo preglavic in dela. Številka posredovanj se je v tem letu končala pri 103.
Zadnji poziv je bil v zaključku leta, ko je zagorelo v starem mestnem jedru v mansardnem stanovanju. Kljub veliki intenziteti gorenja smo požar uspeli omejiti in rešiti stanovalce na varno.

Število članov v društvu se konstanto povečuje, s tem pa tudi število operativnih gasilcev. Posledica tega je, da smo v letu 2015 morali razširiti garderobo. Začetek leta nam je po novoletnem gašenju prinesel še eno zelo zahtevno intervencijo. Zagorelo je v delavnicah podjetja CSS, kjer je zaradi hitre širitve dima v prvem nadstropju ostalo ujetih 27 ljudi. Zaradi velikega števila ljudi, zastrupljenih z ogljikovim monoksidom, smo uporabili tudi prikolico za množične nesreče.
Poleti smo v sklopu veselice uradno prevzeli novo gasilsko vozilo AC obenem pa smo prejšnje vozilo predali na uporabo PGD Virmaše-Sv. Duh.

Aprila 2016 je v organizaciji trgovske verige Mercator potekal vseslovenski projekt ‘Radi delamo dobro’. Po predlogu vodje trgovine na Groharjevem naselju, je bilo v projektu vključeno tudi naše društvo, ki je na koncu osvojilo 1. mesto in se s tem prislužilo finančno nagrado. Ob prevzemu nagrade smo obiskovalcem predstavili še delovanje društva in prikaz gasilskega vozila in opreme.

V mesecu maju je Škofjo loko zajelo neurje, kjer smo posredovali na preko 30 Lokacijah. V avgustu smo se spopadli z večjim požarom na gospodarskem objektu na Trnju, le nekaj dni pred tem pa uspešno rešili človeško življenje pred skokom iz stolpnice.
V oktobru smo sodelovali na 24 urni vaji Potres 2016, kjer smo preverili usposobljenost in organiziranost za posredovanje v primeru take nesreče.
Ekipa za prvo pomoč je zamenjala prikolico z rabljenim reševalnim vozilom. Ekipa ima sedaj veliko boljše pogoje za delo, kar se bo kasneje tudi pokazalo pri posredovanjih.

V začetku leta 2017 smo prejeli novo vozilo za prevoz moštva VW Caravelle 4×4, staro vozilo pa smo predali v uporabo PGD Gosteče. V mesecu maju smo, v centru slepih, starejših in slabovidnih Škofja Loka organizirali večjo gasilsko-reševalno vajo, kjer smo preizkusili našo usposobljenost in pripravljenost enot za primer večjega požara v tako občutljivi ustanovi. Zaključki vaje so pokazali, da smo naredili velik korak naprej k sami organiziranosti za reševanje in gašenje.

Leto 2018 se je začelo z tradicionalnim Občnim zborom, kjer se je izvolilo nov vodstveni kader.

V oktobru smo obiskali pobrateno društvo DVD Prečec, ki je praznovalo 60. obletnico obstoja društva in jim v znak dobrega sodelovanja in prijateljskih odnosov, poklonili gasilsko sekiro s pripisom.
Gasilska enota v našem okolišu prostovoljno tehnično varuje 7 objektov, med njimi tudi Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, s čimer lovimo prve minute od zaznave do klica na 112. Društvo še vedno aktivno sodeluje pri evakuacijah v vzgojno izobraževalnih ustanovah, v tem letu so člani sodelovali na 11 dogodkih v celotni občini.

V letu 2019 večjih investicij nismo imeli načrtovanih, zato smo se lahko posvetili zahtevnejšim nalogam in predvsem programu v sklopu 120-letnice  društva. Večina investicij se je izvedla pri opremi s katero smo dopolnili vozila.
Pomembnejša pridobitev je vsekakor vgradnja tabličnih računalnikov v vsa 4 vozila. Na področju mladine se je naredil velik napredek. Vaje v tem letu obiskuje že 21 mladincev. V juniju smo skupaj z GZ Škofja Loka in PGD Škofja Loka organizirali tekmovanje CICI FIRE COMBAT, ki je potekalo na Trgu pod gradom. V oktobru smo skupaj z GZ Škofja Loka organizirali 27. gasilski rally operativnih gasilcev in gasilk GZ Škofja Loka.

Preteklo leto se je s strani komisije za izvedbo dogodkov v okviru 120. obletnice društva začelo zelo pestro. Na žalost pa nam je že mesecu marcu epidemija korona virusa preprečila izvedbo skoraj vseh dogodkov, katere smo po tihem upali, da jih bomo uspeli izvesti kasneje jeseni.

V februarju smo na pobudo sosednjih društev izvedli predstavitev na temo Tveganje za nastanek požara ob nepravilnem rokovanju z Li-Po in Li-Ion baterijami. Na kratko so bile predstavljene baterije, nato pa je sledil še praktičen prikaz, kaj se zgodi z baterijo, če jo mehansko poškodujemo in če je ne polnimo pravilno.

V začetku marca smo na slovesni regijski podelitvi priznanj in nagrad ob dnevu Civilne zaščite prejeli Zlati znak Civilne zaščite za 120 let aktivnega delovanja.

Kmalu zatem je Slovenijo zajel val okužb s korona virusom, kjer je bila naša gasilska enota, kot ena od enot prve pomoči v Občini, aktivirana za pomoč pri postavitvi COVID-19 točke pred Zdravstvenim domom Škofja Loka. Do konca marca smo skupno s 40 gasilci, 16-krat odšli na teren preurejati točko. Tako kot so se iz dneva v dan spreminjale smernice in navodila, tako smo prilagajali in urejali mesto oskrbe. Točko smo opremili z odsevnimi brezrokavniki, našim vozilom za množične nesreče, ki je bilo namenjeno pisarni, s šotori za odvzemanje brisov in jo naredili varno tudi s strani požarne zaščite (gasilni aparati, avtomatski javljalniki požara).

Korona virus ni prizanesel niti najbolj kritičnim ustanovam v naši Občini. Ob pomanjkanju zaščitnih mask, smo se v aprilu skupaj s podjetjem Oblačila Strojan odločili donirati 200 pralnih mask Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka.

Junija smo na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku Občine Škofja Loka za profesionalno, požrtvovalno in nesebično pomoč, aktivno strokovno delo z mladimi in dejavno sobivanje s skupnostjo v vseh dosedanjih 120 letih delovanja prejeli Zlati grb Občine Škofja Loka.

Oktobra je bila operativna garderoba deležna celovite prenove. Celoten projekt, od načrtovanja in izdelave garderobnih omaric ter polnilne omare do zamenjave oken, pleskanja sten in položitve toplega poda, je bilo izpeljano s strani naših operativnih gasilcev.

Ob koncu leta smo razkrili novo celostno grafično podobo Prostovoljnega gasilskega društva Stara Loka. Naš star logotip, čeprav zelo dobro poznan vsej Sloveniji in širše, je že klical po konkretni stilski preobrazbi. Nov logotip sestoji iz štirih elementov. Ščit – gasilci varujemo premoženje in ljudi pred nesrečo, stolp – Starološki grad, ogenj in voda – gasilci smo najbolj znani po tem, da gasimo (iz česar izhaja tudi beseda gasilec) ogenj.

Decembra smo tradicionalno raznašanje gasilskega koledarja morali prirediti tako, da zavarujemo naše gasilce pred nepotrebno okužbo in poizkusili nov pristop. Po poštnih nabiralnikih smo raznosili voščilnice, kamor smo zapisali voščilo in zraven navodila, kako lahko darujejo prispevek. Sokrajanom smo omogočili darovanje preko več različnih kanalov, pozabili nismo tudi na koledarje, ki smo jih pred gasilskim domom vročali ob določenih urah. Odziv krajanov je bil izjemen, kar kaže, da nam zaupajo in nam daje dodatno motivacijo.

Društvo je na celotni prehojeni poti skozi stoletje doživljalo vzpone in padce, vendar je vedno uspelo obdržati skupaj prave ljudi, ki so vodili društvo v nadaljnji razvoj. Le-to se je ohranjalo in razvijalo preko številnih gasilskih generacij, pri čemer je vsaka pustila svoj pečat v bogati zgodovini društva.

Danes je v društvo včlanjenih preko 210 članov, aktivnih in podpornih, ki uspešno nadaljujejo z delom v tej humani organizaciji.

Zapisano aprila 2021.

Vodstvo

Predsednik: Aljaž Kolman
Podpredsednik:
Bine Mohorič
Tajnica: Špela Alič
Blagajnik:
Peter Tancek

Komisije

Predsednik komisije za mladino: Patrik Potočnik
Predsednica komisije za članice: 
Špela Vodnik
Predsednik komisije za veterane: 
Andrej Štremfelj
Predsednik komisije za odlikovanja:
Anže Rebec

Kontakt

Predsednik: info@gasilci-staraloka.si
Poveljnik: poveljstvo@gasilci-staraloka.si
Blagajnik: racuni@gasilci-staraloka.si
Mladina: mladina@gasilci-staraloka.si